Alapszabály

A KÖLCSEY TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

1.

A szervezet neve: Kölcsey Társaság

Működési területe: Magyarország

Hivatalos nyelve: magyar

Székhelye: Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 2.

Típusa: közhasznú társadalmi szervezet

Pecsétje: “Kölcsey Társaság Fehérgyarmat” körirattal, kö­zépen Kölcsey Ferenc szatmárcsekei síremlékének rajza.

2.

A Kölcsey Társaság (a továbbiakban: Társaság) tevékeny­ségét az alapszabályában rögzített elvek szerint folytatja. A Társaság irodalmi, művelődési egyesület, amely a tevé­kenységét elsősorban a következő területeken kívánja ki­fejteni:

- tudományos tevékenység, kutatás,

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- kulturális tevékenység.

2.1. Összefogja és segíti a Kölcsey-életmű  további feltárá­sát , a Kölcsey-kultusz ápolását.

2.2. Gondozza és ösztönzi az ország és különösen Szatmár irodalmi, történelmi, művelődéstörténeti, népművésze­ti és hagyományőrző tevékenységeit, elképzeléseit.

2.3. Folytatja a korábban alapított Kölcsey-egyesületek haladó hagyományait.

2.4. Lehetőségei szerint támogatja azon törekvéseket, a-melyek az egyetemes magyar kultúra őrzését, gazdagítását szolgálják.

3.

A Társaság a 2. pontban foglalt elveket közhasznú szervezetként szándékozik megvalósítani közhasznú te­vékenységek segítségével:

3.1. konferenciák, felolvasó ülések, műsoros estek, kiállí­tások rendezése;

3.2. a tudományos kutatómunka ösztönzése és támogatása;

3.3. vetélkedők, pályázatok kezdeményezése, lebonyolí­tása;

3.4. kiadói tevékenység;

3.5. irodalmi-történelmi emlékhelyek létesítése, gondozá­sa, bemutatása;

3.6. kapcsolattartás a hasonló elvek alapján tevékenykedő irodalmi,, művelődési egyesületekkel, szervezetekkel;

3.7. a kiemelkedő alkotótevékenység elismerése pályadíj­jal, ösztöndíjjal, emlékéremmel.

4.

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem foly­tat; politikai tevékenységet anyagilag nem támogat; minden politikai párttól és szervezettől függetlenül mű­ködik; politikai párttól, szervezettől anyagi támogatást nem fogad el; országgyűlési választáson képviselőjelöl­tet nem állít; országgyűlési képviselőjelöltet anyagi tá­mogatásban nem részesít.

5.

A Társaság tagjai lehetnek:

5.1.  rendes tagként a Társaság céljaiért munkálkodni kívá­nó természetes személyek, jogi személyek, akik az alap­szabályt magukra nézve kötelezőnek elfogadják. Közülük azokat, akik a megalakuláskor jelezték részvételi szándé­kukat, alapító tagoknak tekintjük;

5.2.  tiszteletbeli tagokként azok,  akiket munkásságuk alapján a Társaság elnökségének  javaslatára a közgyűlés elfogad.

6.

A tagok jogai és kötelességei:

6.1. A rendes tagok joga és egyben kötelessége a Társaság munkájában, a célok valamelyikének megvalósítása érde­kében tevékenyen részt venni.

6.2.   A tagok a jogaikat személyesen gyakorolják. A Tár­saság minden rendes tagjának joga:

6.2.1. közreműködni a Társaság feladatainak, munkaprog­ramjának, szervezetének kialakításában;

6.2.2. tisztséget vállalni, részt venni a Társaság tisztségvi­selőinek megválasztásában;

6.2.3. észrevételeket, javaslatokat tenni a Társaság testüle­teinek és vezetőinek;

6.2.4. a tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendel­keznek, de a rendes tagok kedvezményeit   igénybe vehetik, tiszteletbeli tisztségekre megválaszthatok.

6.3. A Társaság tagjai kötelesek az alapszabályban foglal­takat megtartani, és a Társaság célkitűzéseit legjobb tudá­suk szerint előmozdítani.

6.4. A rendes tagok kötelesek a közgyűlés által megállapí­tott éves tagsági díjat belépésük évétől rendszeresen fizet­ni. A tiszteletbeli tagoknak nincs tagdíjfizetési kötelezett­ségük.

7. Tagsági viszony megszűnése

7.1. A tagság megszűnik kilépés, törlés, kizárás és halál esetén.

7.2. Törölni kell a nyilvántartásból azt a tagot, aki kété­ves tagdíjhátralékai a figyelmeztetés ellenére sem rendezi.

7.3. Ki kell zárni azt a tagot, akinek a magatartása az alap­szabállyal összeegyeztethetetlen. A kizárásról   - az elnök­ség által alkalmilag kiküldött fegyelmi bizottság javaslata alapján – a közgyűlés dönt kétharmados többséggel.

8.

8.1. A Társaság közhasznú szolgáltatásait nem csak a Társaság rendes és tiszteletbeli tagjai vehetik igénybe. A közhasznú szolgáltatások más személyek, jogi szemé­lyek által történő igénybevételét -elnökségi döntéssel­ esetenként kell szabályozni.

8.2. A Társaság működéséről, közhasznú szolgáltatása­inak igénybevételi lehetőségeiről körlevelek, meghívók, sajtóközlemények, hirdetések útján és a Társasági Ér­tesítő segítségével ad tájékoztatást.

9.

9.1. A Társaság elvi irányításának és ellenőrzésének leg­főbb szerve a rendes tagok összességét magába foglaló közgyűlés. A közgyűlés a Társaság székhelyén, Fehér­gyarmaton vagy működési területének más településén tartható.

9.2. A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele megjelenik. Határozatképtelenség esetén az ülést nyolc napon belül újból össze kell hívni, az újból összehí­vott közgyűlés a részvevők számától függetlenül határo­zatképes.

9.3. A közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli. Rendes közgyűlést évenként egyszer kell összehívni. Rendkívüli közgyűlés összehívására akkor kerül sor, ha az elnökség tagjainak legalább a fele, illetőleg ha a tagok egyharmada írásban kéri az elnöktől, illetőleg az ügyvezető elnöktől.

9.4. A közgyűlést az elnökség határozata alapján az elnök és az ügyvezető elnök hívja össze, legalább tizenöt nappal korábban. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés he­lyét, idejét és tárgysorozatát.

9.5. A közgyűlésen az elnök, az ügyvezető elnök, vagy megbízásukból az elnökség egyik tagja elnököl.

9.6. A közgyűlés hatásköre:

9.6.1. elfogadja a Társaság alapszabályát a jelenlévő sza­vazati joggal rendelkező tagok kétharmados többségi hatá­rozata alapján;

9.6.2. megválasztja az elnökséget, az örökös elnökségi tagokat és a számvizsgáló bizottságot a jelölőbizottság ja­vaslatai és a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok többségi határozata alapján, a mindenkori közgyűlés döntése szerint nyílt vagy titkos szavazással, négy évi időtartamra;

9.6.3. beszámoltatja a tisztségviselőket a két közgyűlés közötti időszakban végzett munkáról;

9.6.4. megvitatja a Társaság munkájáról szóló beszámoló­kat, meghatározza a következő időszak legfontosabb fela­datait;

9.6.5. megtárgyalja és jóváhagyja a számvizsgáló bizott­ságjelentését;

9.6.6. megállapítja az évi tagsági díj összegét;

9.6.7. felhatalmazza az elnökséget, hogy a két közgyűlés között elfogadja a Társaság költségvetését és közhasznú­sága jelentését

10.

A jegyző kötelessége, hogy a közgyűlésről, az elnökségi ülésről és az ügyvezető elnökségi ülésről szabályszerűen hitelesített jegyzőkönyvet készítsen. Ehhez csatolnia kell a jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet az elnök vagy az ügyvezető elnök, a jegyző és két hitelesítő írja alá.

A jegyzőkönyv­nek tartalmaznia kell a döntések tartalmát, hatályát, támogatóinak és ellenzőinek számarányát, az érintet­tekkel való közlésének módját. A jegyzőkönyv a Társa­ság rendes és tiszteletbeli tagjai számára nyilvános, ké­relemre megtekinthető a Társaság irodájában.

11.

A Társaság ügyintéző szervei:

11.1. az elnökség,

11.2. az ügyvezető elnökség,

11.3. a számvizsgáló bizottság.

12.

A Társaság ügyintéző szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötele­zettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügylet­ben egyébként érdekelt.

13.

13.1. A Társaság ügyeiben a két közgyűlés között az el­nökség határoz, és szervezi, irányítja a Társaság munkáját. Tevékenységét a közgyűlés iránymutatás alapján elkészí­teti munkaterv szerint végzi. Határozatait szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnöklő szavazata dönt. Az elnökség megtárgyalja és jóváhagyja a költségve­tést és a közhasznúságú jelentést. Dönt a tagfelvételek ügyében. A végzett munkáról beszámol a közgyűlésnek.

13.2. Az elnökség 20-30 tagból áll.

13.3. Az elnökség tagjai közül az elnök, az ügyvezető el­nök, az alelnök, a titkár és a jegyző képezi az ügyvezető elnökséget Az ügyvezető elnökség az elnökségi ülések közötti időszakban irányítja a Társaság munkáját; szükség szerinti gyakorisággal ülésezik; az ügyvezető elnök hív­ja össze; döntéseit a többségi elv szerint hozza; szavategyenlőség esetén az elnöklő szavazata dönt. Döntéseit a legközelebbi elnökségi ülésen jóvá kell hagyatnia az elnökséggel.

13.4. Az elnökség tagjai -a titkárt kivéve- társadalmi munkában végzik tevékenységüket. Az  elnökség évente legalább két alkalommal ülésezik a munkatervben megha­tározott terv szerint. Össze kell hívni az elnökséget akkor is, ha az elnökség tagjainak több mint fele kéri. Az elnök­séget az elnök vagy az ügyvezető elnök hívja össze, az ülés előtt legalább nyolc nappal. Az elnökség határozatké­pes, ha tagjainak több mint fele jelen van.

13.5. Az elnök és az ügyvezető elnök a közgyűlés határo­zatai alapján irányítja az elnökség munkáját, képviseli a Társaságot. Akadályoztatásuk esetén feladatukat az alel­nök veszi át. A titkár az elnök és az ügyvezető elnök elvi irányításával, a Társaság ügyintéző szerveinek határozatai szerint és azok szellemében önállóan végzi operatív mun­káját, elsősorban a szervező feladatokat. A Társaság ad­minisztratív ügyeinek intézése mellett vezeti a tagnyilván­tartást. A jegyző vezeti a közgyűlések, az elnökségi ülések és az ügyvezető elnökségi ülések jegyzökönyveit, és tart­ja a kapcsolatot a fehérgyarmati Városi Önkormányzati Hivatallal.

13.6. A Társaság tisztségviselői üléseiken számolnak be tevékenységükről. Az elnökség az állandó tisztséggel nem rendelkező tagjainak alkalmi feladatokat, megbízásokat ad, amelyekről a megbízottaknak a legközelebbi ülésen be kell számolniuk.

14.

14.1. A számvizsgáló bizottság három főből áll; elnökét és két tagját a közgyűlés négy évi időtartamra, nyílt szava­zással választja.

14.2. A bizottság szükség szerint, de legalább évenként egyszer megvizsgálja a Társaság anyagi ügyeit, anyagi jel­legű ügyvitelét.

14.3. A gazdálkodásról, az ügyintézésről esetenként tájé­koztatja az elnökséget; a közgyűlésnek tartozik beszámo­lási kötelezettséggel.

14.4. Tagjai megbízatásuk időtartama alatt más tisztséget nem tölthetnek be a Társaságban;   munkavégzésre irá­nyuló jogviszonyt nem létesíthetnek a Társasággal.

15.

15.1. A Társaság a gazdálkodását saját költségvetési elői­rányzatai alapján végzi.

15.2. A Társaság gazdasági ügyeit tiszteletdíjas ügyintéző végzi megbízási megállapodás alapján. A tiszteletdíj ősz-szegét az elnökség határozza meg.

15.3. A Társaság a pénzeszközeit államilag garantált bankfolyószámlán helyezi el.

15.4. A gazdasági ügyintéző a házipénztárban ötvenezer Ft-ot tarthat, az ezen felül átvett összeget a folyószámlára kell befizetnie. Húszezer Ft-ig az ügyvezető elnöknek van utalványozási joga, az ezt meghaladó kifizetésekhez az ügyvezető elnökség előzetes hozzájárulása szükséges.

15.5. A Társaság vagyonát képezik a tulajdonában lévő felszerelési és egyéb tárgyak, amelyekről a gazdasági ügy­intéző leltárt vezet.

15.6. A Társaság közhasznú céljai megvalósítása érde­kében, a célok megvalósítását nem veszélyeztetve vál­lalkozási tevékenységet végezhet.

15.7. A Társaság a gazdálkodása során elért eredmé­nyét nem osztja fel, hanem azt a 3. pontban meghatá­rozott tevékenységi formák megvalósítására fordítja.

15,8. A Társaság gazdálkodásának legfontosabb ada­tait a sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

16.

16.1. A Társaság törvényes működéséért az elnök, az ügy­vezető elnök és a titkár erkölcsileg, a gazdasági ügyintéző­vel együtt anyagilag és egyetemlegesen felelős.

16.2. Peres ügyekben a Társaságot az elnök, az ügyvezető elnök vagy a titkár képviselheti. Peres ügyek intézésével az elnökség jogászt bízhat meg.

17.

A Társaság gondozza a Kölcsey Társaság Alapítványt, A Kölcsey Társaság Alapítvány alapító okiratának értelmé­ben a Társaság ügyvezető elnöksége egyúttal az Alapít­vány kuratóriumának feladatait is ellátja.

18.

A közgyűlés kétharmados többséggel módosíthatja az alapszabályt; mondhatja ki a Társaság feloszlását; dönthet vagyonának hovafordításáról.

Fehérgyarmat,

dr. László Béla s. k.                                                         dr. Hamar Péter s. k.

ügyvezető elnök                                                                           titkár

Alapszabály


A KÖLCSEY TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 1. A szervezet neve: Kölcsey Társaság Működési területe: Magyarország Hivatalos nyelve: magyar Székhelye: Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 2. Típusa: közhasznú társadalmi szervezet Pecsétje: “Kölcsey Társaság Fehérgyarmat” körirattal, kö­zépen Kölcsey Ferenc szatmárcsekei síremlékének rajza. 2. A Kölcsey Társaság (a továbbiakban: Társaság) tevékeny­ségét az alapszabályában rögzített elvek szerint folytatja. A Társaság irodalmi, művelődési […]

A történeti Szatmár vármegye – meghívó könyvbemutatóra


2017. február 16., 15.30, Magyar Napló Könyvesbolt, Budapest.

1%


Tisztelt látogatónk! Ha ismeri és hasznosnak találja Társaságunk tevékenységét, kérjük adója 1%-ának felajánlásával támogassa munkánkat!

Laudáció Kósa Ferencről

…a Kölcsey-plakettel történő kitüntetése alkalmából a Magyar Kultúra Napján.